Tạm dừng dịch vụ Onecontact từ 15/11/2018-19/11/2018 phục vụ MNP